Adverti horiz upsell

rail 3D Model

Locomotive Low-poly 3D model

License
$20.00

  • Check 16 Highend3d Quality Checked
  • Check 16 Free Format Conversions
  • Check 16 Purchase Guarantee
  • Check 16 Support Included

Compatibility

Formats

  • OBJ (.obj)
  • 3D Studio (.3ds)
  • Autodesk FBX (.fbx)
  • 3ds Max (.max) - v2014
  • Other

Specifications

MaterialsYes
TexturesYes
Includes Normal MapYes
GeometryPolygonal
Polygons44
Vertices48
Detail Levellow
Avg. Textures Res.2k

History

Created:12/23/2018
Last Modified:01/23/2019
Total Size of Files: 46.9 MB

Mô hình 3D Thấp-poly Đầu máy

Mô hình 3D của Train Train Mô hình tương lai cho đến trò chơi, trò chơi và trò chơi.

Năng lực, điểm số:

Mô hình là một trong những thứ tuyệt vời và tuyệt vời.

Kết cấu và kết nối với nhau

Bảo văn bản và bình thường.
Kết hợp các tài liệu và kết nối
Hoạ chúng ta có thể sử dụng dữ
liệu này
.Free File Conversions: Need this 3d model in another format? please Contact Support to verify we can provide the format you need.

More Items from author lee.kyzun88@gmail.com:

Show all 23 items from lee.kyzun88@gmail.com